Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố một bộ hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập;

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, nếu chấp thuận thì Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập;

+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khác sáp nhập vào đơn vị mình và chuẩn y các vấn đề liên quan theo quy định. Nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do sáp nhập, thực trạng về tổ chức, hoạt động, những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi sáp nhập, biện pháp triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận;  

+ Nghị quyết Đại hội thành viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập;

+ Phương án sáp nhập;

+ Văn bản đề nghị sáp nhập các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;

+ Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.trên địa bàn

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực  07/7/2006.

5. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

Mức độ: