Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong những trường hợp sau đây:

+ Văn phòng công chứng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật công chứng;

+ Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động;

+ Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng;

+ Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh;

+ Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

+ Văn phòng công chứng không bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, thông báo bằng văn bản với các cơ quan quy định tại Điều 25 của Luật công chứng, đồng thời đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng đó;

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình; đối với yêu cầu công chứng đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu cầu công chứng cho người yêu cầu công chứng.

Cách thức thực hiện

Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ gửi UBND tỉnh.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:  không quy định rõ.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh có quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình; đối với yêu cầu công chứng đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu cầu công chứng cho người yêu cầu công chứng

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng công chứng

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND  tỉnh

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, UBND  tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng, văn bản thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

-  Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 

Mức độ: