Thủ tục thu hồi thẻ đấu giá viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi thẻ đấu giá viên

Trình tự thực hiện

Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 16 của Luật đấu giá tài sản.

Cách thức thực hiện

Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên được gửi cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Đối tượng thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhSở Tư Pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

kKhông có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật đấu giá 2016 /QH14 ngày 17 tháng 1 năm 2016

· - Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.

Mức độ: