Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý:

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý:

Trình tự thực hiện

Cộng tác viên gửi đơn đề nghị cấp lại thẻ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Trung tâm kiểm tra danh sách cộng tác viên theo số thẻ đã cấp cho cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên cho người đề nghị. Thẻ cộng tác viên được cấp lại giữ nguyên số và ký hiệu của thẻ được cấp lần đầu.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

          - Quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm;

          - Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Giám đốc Sở Tư pháp.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nuớc tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Thẻ cộng tác viên bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cộng tác viên không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

- Cộng tác viên có một trong các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên chấm dứt hợp đồng cộng tác với Trung tâm hoặc khoong tiến hành ký hợp đồng cộng tác với Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp thẻ.

(Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Mức độ: