Thủ tục thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm tư vấn pháp luật gửi văn bản đề nghị thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật đến Sở Tư pháp Cao Bằng.

- Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:  Văn bản đề nghị thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật. 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Người đã được cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật:

+ Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định Nghị định số 77/2008/NĐ-CP;

+ Được tuyển dụng làm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

+ Có hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 của Nghị định Nghị định số 77/2008/NĐ – CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

 - Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Mức độ: