Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Theo thỏa thuận

Đối tượng thực hiện TTHC

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ sở trợ giúp xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: