Thủ tục tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP(có dịch vụ vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành thuộc thẩm quyền quản lý gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;

Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản thông báo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu).

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức tôn giáo được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận về tổ chức cách chức, bãi nhiệm chức sắc thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo). 

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo UBND tỉnh, ghi sổ lưu hồ sơ.

 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu B18: Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành.

 (Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

(Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ)

 

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  * Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau b 18.doc28.5 KB

Mức độ: