Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

- Bước 2: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Bước 3: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động để biết và thực hiện. 

Cách thức thực hiện

Người lao động phải trực tiếp đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động theo quy định.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 16 - TT 28.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định khi bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: