Thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên đối tượng người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên đối tượng người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ), vào sổ tiếp nhận hồ sơ; tiến hành thẩm định; trình Sở Lao động TBXH duyệt;

- UBND thành phố căn cứ kết quả Hội đồng xét duyệt của Sở LĐ-TBXH và ra quyết định.

- Công dân nhận kết quả tại UBND cấp xã, phường.

Cách thức thực hiện

Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

 

Hồ sơ

- Đơn xin (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc biên bản về mức độ tàn tật của UBND xã.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Nhận đủ thủ tục hồ sơ Phòng Lao động Thương binh và xã hội  thành phố tổng hợp gửi Sở Lao động Thương binh và xã hội thẩm định phê duyệt. Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả phê duyệt, Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố trình UBND thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp.

Cơ quan thực hiện

TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội  thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện

TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn,

mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội: Mẫu số 1.

(Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội).

Kết quả của việc

thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý

của TTHC

- Luật phòng chống HIV/AIDS ngày 29/6/2006;

- Quy định tại khoản 6 điều 4 Nghị định số 67/2007/ NĐ-CP, ngày 13/4/2007. về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND, ngày 29/10/2010 ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau so 1.doc31.5 KB

Mức độ: