Thủ tục trợ cập khó khăn đột xuất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục trợ cập khó khăn đột xuất

Trình tự thực hiện

- Dối tượng làm đơn đề nghị hưởng trợ caaoj nộp tại Phòng LĐ-TBXH cấp huyện, thị xã

- Cơ quan có thẩm quyển UBND các huyện thị, y tế, Công an xác nhận đối tượng được qui định tại điều 6 Nghị định 67/2007/NĐ-CP

- Sở LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ từ Phòng LĐ-TBXH các huyện thị xã xem xét và quyết định trợ cập cho đối tượng

- Gửi kết quản cho Phòng LĐ-TBXH các huyện, thị xã để thực hiện

 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH

Hồ sơ

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của UBND các cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời  hạn giải quyết

- Giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)..

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không thu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

 - Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;        

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư số 24/2010/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0130 KB

Mức độ: