Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

+ Nội dung thông báo gồm: Số lượng công chức cần tuyển; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển cho từng chức danh của từng đơn vị; nội dung ôn tập; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có) và các thông tin khác liên quan đến việc tuyển dụng.                   

+ Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở làm việc UBND cấp huyện, UBND cấp xã có nhu cầu tuyển dụng, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.        

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

+ UBND cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ (01 bộ) của người đăng ký dự tuyển (nộp trực tiếp tại UBND huyện hoặc qua đường bưu điện). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, UBND cấp huyện niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, những người không đủ điều kiện dự tuyển và các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 3: Tổ chức tuyển dụng.

+ Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thông báo ghi cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có), thời gian, địa điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi.

+ Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.

+ Trước ngày thi ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ thi như sau:

+ Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức thi, gồm: Danh sách thí sinh để gọi vào phòng thi; danh sách để thí sinh ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi, mẫu biên bản mở đề thi, mẫu biên bản xử lý vi phạm nội quy thi; mẫu biên bản bàn giao bài thi và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế thi ...

 

+ Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi, bộ phận phục vụ kỳ thi. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban coi thi và Trưởng ban giám sát kỳ thi phải in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác và giám sát viên chỉ in chức danh.

- Bước 4: Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có).

+ Chậm nhất 15 ngày sau khi Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển, UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện (nếu có); trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

+ Sau khi Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển và báo cáo kết quả phúc khảo (nếu có), UBND cấp huyện trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng để tổ chức phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định tại khoản này. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư gửi đến tại bộ phận văn thư cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Cách thức thực hiện

           Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại  trụ sở các cơ quan tổ chức tuyển dụng.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.    

- Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (học bạ hoặc bảng điểm quá trình đào tạo) theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (bản sao).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- 02 phong bì (dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, UBND cấp huyện niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, những người không đủ điều kiện dự tuyển và các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng.

- Chậm nhất 15 ngày sau khi Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển, UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện (nếu có); trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

- Chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị của UBND cấp huyện, Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về kết quả tuyển dụng công chức cấp xã.

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến phê duyệt kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng và niêm yết công khai kết quả tuyển dụng tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo hoặc kiểm tra lại kết quả xét tuyển trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận được đơn đề nghị phúc khảo, xem xét lại kết quả xét tuyển theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét và thông báo kết quả phúc khảo cho người có đơn đề nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hêt hạn nhận đơn.

- Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn trên gửi về cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và được cơ quan đó đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định nói trên.

- Trường hợp người trúng tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển do không hoàn thiện đủ hồ sơ; do sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc không đến nhận việc trong thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề của chức danh công chức cần tuyển dụng đó (sau khi có ý kiến thống nhất với Sở Nội vụ bằng văn bản), nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

            Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

- Dưới 100 thí sinh thu: 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu: 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên thu: 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

(Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của và Bộ tài chính-Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: