Thủ tục Xác nhận doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Xác nhn doanh nghip có sdng nhiều lao động n

Trình tự thực hiện

- Các công ty lập hồ sơ, gửi Sở LĐ-TBXH tiến hành thẩm đinh, xác nhận đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện

Cách thức thực hiện

 Sở LĐ-TBXH thẩm định và xác nhận

Hồ sơ

+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp;

+ Danh sách người lao động hưởng lương hang tháng của doanh nghiệp( Bảng trả lương hang tháng) và Số lao động trong danh sach hưởng lương bình quân cả năm của doanh nghiệp

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

- Cơ quan phối hợp: Sở tài chính, Sở kế hoạch Đẩu tư, Liên đoàn lao động tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

-Doanh nghiệp có đủ một trong hai điều kiện sau đây là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ:

- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 đến 100 lao động nữ và có số lao động nữ từ 50% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ và có số lao động nữ từ 30% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp.

(Nghị định số 23/1996/NĐ-/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ).

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/1996/NĐ-/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ;

- Thông tư số 03/TT-LĐTBXH ngày 13/01/1997 của Bộ LĐ-TBXH về việ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/1996/NĐ-CP ngayg 18/04/1996 của Chính phut về những qui định riêng của lao động nữ

Mức độ: