Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Cơ quan ban hành:

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ);kiểm tra thẩm định đúng đối tượng và ra quyết định; thông báo cho UBND cấp xã, phường báo cho đối tượng nhận hỗ trợ đến nhận chế độ.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - TBXH thành phố.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn xin của đối tượng;

- Biên bản đánh giá mức độ thiệt hại và tờ trình đề nghị của UBND cấp xã.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: