Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề công chứng

Cách thức thực hiện

Nộp thông báo tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo của tổ chức hành nghề công chứng

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề công chứng.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Xóa tên người được đăng ký hành nghề trong Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương 

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- - Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Mức độ: