Thủ tục Xếp hạng Trung tâm nghề công lập trực thuộc tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Xếp hạng Trung tâm nghề công lập trực thuộc tỉnh

Trình tự thực hiện

Trên cơ sở các tiêu chí được hướng dẫn tại Thông tư 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007, trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh lập hồ sơ đề nghị xếp hạng và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện

 Trực tiệp tại trụ Sở Lao động Thương binh và xã hội

Hồ sơ

+ Văn bản đề nghị xếp hạng của trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh;

+ Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh theo các tiêu chí trong bảng chấm điểm và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Trường Trung cấp nghề

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bảng chấm điểm.            

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon bang cham diem.doc38 KB

Mức độ: