Thủ thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

Trình tự thực hiện

- Khi có thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Văn phòng Luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật gửi đơn đề nghị thay đổi kèm theo Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã cấp đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký;

- Trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua trợ giúp pháp lý lưu động hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung tham gia trợ giúp pháp lý (theo mẫu);

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp đã cấp.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Tư pháp cấp mới Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức .

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

: Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia TGPL:

(Quyết định số 03/2007/QĐ- BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- - Quyết định số 03/2007/QĐ- BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý..

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27 KB

Mức độ: