Thủ tuc Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Trình tự thực hiện

- Trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

- Sở Tư pháp quyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quản tài viên và báo cáo Bộ Tư pháp

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xóa tên Quản tài viên khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Mức độ: