Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với các mạng trong 02 năm (2014-2015) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
10/6/2014
Số/ký hiệu: 
167/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Sở Lao động TB&XH; Các thành viên Ban rà soát tỉnh; Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban rà soát