Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3747/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam phê duyệt kế hoạch hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020: 100% cơ sở đào tạo có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giao dục, nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đến năm 2025, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường cao đẳng và trường trung cấp; 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng; trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

Nhiệm vụ thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp...Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng và khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". Định kỳ tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Kim Cúc

Các tin tức khác