Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 783/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2019.

chong_tra_tan

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm, đó là: Phổ biến, quán triệt nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án, giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; kết hợp lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật để tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn với chương trình, kế hoạch khác đang thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng hiệu quả; kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án.

Hải Hà 

Các tin tức khác