Thực hiện Bản cam kết không tham nhũng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 23/12/2013, Tỉnh ủy Cao Bằng ra Công văn số 897-CV/TU về việc thực hiện Bản cam kết không tham nhũng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung sau:

Thủ trưởng cơ quan, bí thư cấp ủy có trách nhiệm triển khai, quán triển thực hiện chỉ đạo, tổ chức ký Bản cam kết không tham nhũng đến mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý; việc triển khai, thực hiện ký cam kết không tham nhũng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là một tiêu chí đánh giá tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, làm cơ sở bình xét thi đua hằng năm; các tổ chức, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả việc ký Bản cam kết không tham nhũng trong nội dung báo cáo 6 tháng, 01 năm lên cấp trên trực tiếp. Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo về Tỉnh ủy qua Ban Nội chính Tỉnh ủy.

PV

 

 

 

 

Các tin tức khác