Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 909/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, UBMT Tổ quốc; Các tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016 - 2020); Giáo dục thanh niên tỉnh Cao Bằng về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật... Phấn đấu nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo dựng hành lang pháp lý quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình chung của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nội dung thực hiện: Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên; tổ chức thanh niên xung phong và đội viên thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch; tổng hợp báo cáo, đề xuất những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo việc xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trước ngày 10/4/2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trước ngày 15/11/2019 về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

 

D.L

Các tin tức khác