Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3945/UBND-CN gửi Ban Dân tộc, các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, Thành phố về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Thông tư số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và các chính sách khác cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn trong Quyết định 755/QĐ-TTg theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chính sách có hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư.

Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các chính sách trong Quyết định 775/QĐ-TTg theo hướng dẫn tại Thông tư trên; thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách quy định tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT theo các điểm a, b, c, khoản 4, Điều 4 của Thông tư.

2. Giao Ban Dân tộc tỉnh là Cơ quan thường trực thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả các chính sách thuộc Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg theo hướng dẫn tại Thông tư.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, Thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai việc rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, xây dựng Đề án thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp, gửi UB dân tộc để thẩm tra trước khi phê duyệt. Nội dung Đề án phải làm rõ được tổng số hộ được hưởng chính sách, số hộ và số vốn cần hỗ trợ cho từng nội dung chính sách; cụ thể hóa bằng các biểu số liệu (theo mẫu kèm theo thông tư), có báo cáo thuyết minh và văn bản đề nghị, gửi Uỷ ban Dân tộc thẩm tra, cho ý kiến); quy định cụ thể về mẫu biểu và chế độ báo cáo ở địa phương để phục vụ cho công tác rà soát, tổng hợp xây dựng Đề án và thực hiện chế độ báo cáo với Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ vào kết quả rà soát, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương tham mưu cho UBND tỉnh quyết định mức vốn đầu tư từng công trình nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định 755/QĐ-TTg cho phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Đề án được duyệt và kết quả thực hiện hằng năm, tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg gửi UBND tỉnh để tổng hợp, gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cùng với thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, Thành phố tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, Thông tư số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất trình UBN D tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể các nội dung chưa rõ cho phù hợp với điều kiện ở địa phương trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, để tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc, các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả  thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, để tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc trong quý I năm 2016.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, Thành phố tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Điều 3 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số 04/2013/TTLT-UBND-BTC-BTNMT.

P.V

 

Các tin tức khác