Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua đường bưu điện. 

Hồ sơ

Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng. 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện TTHC

Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Mức độ: