Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong tỉnh

Trình tự thực hiện

- Người tập sự gửi giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự;

- Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự và tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự xin chuyển đến về việc thay đổi nơi tập sự; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao bằng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự, trong đó:

- Nêu rõ lý do thay đổi nơi tập sự;

- Có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức mình;

- Xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự xin chuyển đến về việc nhận tập sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản thông báo về việc từ chối

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Mức độ: