Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh có hiệu lực, chi nhánh có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không quy định.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (Mẫu số 12/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: