Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực.

- Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm hoà giải thương mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không quy định.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: