Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp (trường hợp Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp (trường hợp Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động)

Trình tự thực hiện

    Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở .

Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động và đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động; chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Đối với yêu cầu giám định đã tiếp nhận mà chưa thực hiện thì Văn phòng giám định tư pháp phải trả lại hồ sơ, đối tượng giám định và khoản chi phí giám định đã thu của người trưng cầu, yêu cầu giám định.

Cách thức thực hiện

Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp bị chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 06 năm 2012;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Mức độ: