Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Trình tự thực hiện

Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Cách thức thực hiện

Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp..

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Hồ sơ được Sở Tư pháp lập trên cơ sở phát hiện, xử lý vi phạm của Văn phòng giám định tư pháp.

* Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi giấy phép.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các thủ tục sau đây thì bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động:

+ Không còn đủ giám định viên tư pháp theo quy định;

+ Thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnh vực đã đăng ký;

+ Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai mà còn tái phạm;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 06 năm 2012;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

 

Mức độ: