Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm ...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1:

- Cá nhân, tổ chức khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm nộp hồ kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước như sau:

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi theo đường bưu điện

* Bước 2: Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và giao trách nhiệm cho cơ quan có chức năng cấp huyện thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết trong thời gian 15 ngày làm việc trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định việc thu hồi rừng.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức năng, uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Uỷ ban nhân dân cấp huyện nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng trong thời gian 10 ngày làm việc (nếu có).

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

           30 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng cấp huyện

- Cơ quan phối hợp : Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

Đối tượng thực hiện TTHC

           Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không có

Phí, lệ phí

        Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

          Quyết định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 có hiệu lực ngày 30/7/2007.

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011.

 

 

 

Mức độ: