Thu hồi rừng khi chủ rừng chết mà không có người thừa kế theo pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thu hồi rừng khi chủ rừng chết mà không có người thừa kế theo pháp luật

Trình tự thực hiện

- Bước 1: chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo và xác nhận chủ rừng là cá nhân đó không có người thừa kế về rừng về phòng chức năng huyện (thành phố);

- Bước 2: sau khi nhận được báo cáo của uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan có chức năng huyện (thành phố) có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế, trình uỷ ban nhân dân huyện (thành phố) thu hồi;

- Bước 3: sau khi nhận được tờ trình của cơ quan có chức năng, uỷ ban nhân dân huyện (thành phố) có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng cho phòng chức năng và uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Bước 4: Sau khi nựân được quyết định thu hồi rừng của uỷ ban nhân dân huyện (thành phố), uy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

Đại diện cộng đồng dân cư thôn nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn trả lại rừng;

- Quyết định giao rừng, thuê rừng và Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng rừng hoặc hộ đồng thuê rừng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không xác định

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp &PTNT ;

- Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ - CP, ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp.

 

 

 

Mức độ: