Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh giao một đơn vị hoặc tổ chức làm chủ khoản viện trợ PCPNN.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp cần thiết)

- Bước 3: Chủ khoản viện trợ PCPNN phối hợp với Bên tài trợ tổ chức xây dựng văn kiện dự án đầu tư theo đúng mẫu quy định.

- Bước 4: Sở Kế hoạch Đầu tư tiến hành thủ tục trình duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và đầu tư

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của: + Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. + Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN.

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.

Số bộ hồ sơ: - 08 bộ trong đó ít nhất 01 bộ gốc (Đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). - Với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN: Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN tự quyết định số lượng hồ sơ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn phê duyệt: Không quy định

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản phê duyệt của UBND tỉnh về việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Nghị định 93/2009/NĐ-CP

     Thông tư 07/2010/TT-BKH

 

 

Mức độ: