Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3153 về việc tiếp tục thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Người dân bán hàng ngay bên đường cạnh Chợ Xanh (Thành phố Cao Bằng) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tham mưu kiện toàn lại Tổ công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác rà soát, xác định các vị trí nút giao, điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn, xác định phương hướng xử lý. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo các quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh.

UBND các huyện, Thành phố thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cấp huyện để đền bù, thu hồi, hỗ trợ đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ tại từng vị trí trên cơ sở kết quả thực hiện công tác rà soát, xây dựng phương án đền bù do chủ đầu tư lập; tổng hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từ năm 2019 đến năm 2020, trong đó xác định mức độ ưu tiên, quy mô, vị trí, dự kiến khối lượng, kinh phí và tiến độ thực hiện theo quy định.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật các tổ chức, nhân dân nắm rõ và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu công trình giao thông đường bộ.

Kim Cúc