Toàn tỉnh có 83 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Trong năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện Quyết định 619/ QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Kế hoạch số 1719/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua đó, từng bước có giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

 

Ảnh minh họa.

Năm 2017, toàn tỉnh có 83 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó Thành phố Cao Bằng có 6/11 xã, phường; các huyện Thông Nông có 6/11 xã, thị trấn; Bảo Lạc 9/17 xã, thị trấn; Quảng Uyên 3/17 xã; Hòa an 14/21 xã, thị trấn; Trùng Khánh 04/20 xã, thị trấn; Thạch An 03/16 xã; Trà Lĩnh 05/10 xã, thị trấn; Hà Quảng 9/19 xã; Phục hòa 03/9 xã; Nguyên Bình 12/20 xã; Hạ Lang 09/14 xã, thị trấn.

116 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 5/11 phường của Thành phố Cao Bằng; Các huyện Thông Nông 5/11 xã; Quảng Uyên 14/17 xã, thị trấn; Bảo Lạc 08/17 xã; Hòa An 07/21 xã; Trùng Khánh 16/20 xã; Thạch An 13/16 xã, thị trấn; Trà Lĩnh 05/10 xã; Hà Quảng 10/19 xã, thị trấn; Phục Hòa 06/9 xã, thị trấn; Bảo Lâm 14/14 xã, thị trấn; Nguyên Bình 08/20 xã, thị trấn; Hạ Lang 05/14 xã.

Việc tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở có vai trò quyết định đến hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

Các tin tức khác