Toàn tỉnh huy động được 6,246 tỷ đồng thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2015 của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, tính đến hết tháng 9/2017 toàn tỉnh đã huy động 6,246 tỷ đồng, thực hiện di dời được 3.685/12.890 chuồng nuôi  gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 28,6% so với mục tiêu đề ra.

20170816_090827

Nhân dân xóm Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ  (Hà Quảng) đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi trâu bò.

Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về công tác di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường vai trò chủ động của cấp xã, cộng đồng thôn, bản trong việc chỉ đạo công tác di dời chuồng trại, đồng thời làm tốt công tác đối thoại với người dân để kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Ngọc Ái