Trà Lĩnh: Đầu tư hơn 220 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2011 - 2014, huyện Trà Lĩnh đầu tư hơn 220 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

 
        
Đường vào xóm Vững Bền, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) được bê tông.    

Trong đó, nguồn vốn sự nghiệp Chương trình XDNTM hơn 3,8 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở 7,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ các mục tiêu gần 125 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, huy động các nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước, dự án, nguồn vốn tín dụng thông qua các tổ chức đoàn thể hơn 77 tỷ đồng...

Từ các nguồn vốn đầu tư, toàn huyện đến nay làm được 15 km đường bê tông liên xóm đạt theo tiêu chí XDNTM, 132,5/168 km kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo tưới chắc 1 vụ cho 78% diện tích lúa, 6/9 xã đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân, 5/9 xã có nhà văn hóa xã và 101 nhà văn hóa xóm.

Theo baocaobang.vn