Trùng Khánh: 7 xã được phê duyệt đề án nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Trùng Khánh có 7 xã: Cao Thăng, Chí Viễn, Đức Hồng, Đình Phong, Trung Phúc, Thân Giáp, Phong Châu, được phê duyệt đề án nông thôn mới cấp xã; các xã còn lại đang chờ góp ý của các phòng, ban.

 
        
Hệ thống hạ tầng cơ sở xóm Bản Quan, xã Phong Châu (Trùng Khánh) được xây dựng khang trang.  

 
Đến nay, xã Phong Châu đạt 11 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 3 - 7 tiêu chí. 19/19 xã đạt các tiêu chí về điện, an ninh trật tự xã hội; 9 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức sản xuất. Chưa có xã nào đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Các tiêu chí có tỷ lệ đạt thấp như: 1 xã đạt tiêu chí bưu điện; 2 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 3 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

Một số xã đăng ký đạt các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015, như: Trung Phúc đăng ký đạt tiêu chí giao thông; Đình Phong, Thân Giáp, Đức Hồng đăng ký đạt tiêu chí thủy lợi; Chí Viễn, Đình Minh, Ngọc Côn, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Thông Huề, Đoài Côn, Ngọc Chung đăng ký đạt tiêu chí trường học.

Trong năm 2014, huyện tổ chức 18 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới tại các xã với trên 800 lượt người tham gia.

Theo baocaobang.vn