Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa: Nâng tầm đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện

6342973105_abd3d7dbdc

Đồng chí Tô huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo lớp học.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định mở 03 lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện. Khóa thứ nhất gồm 66 học viên.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện khóa 1 năm 2014. Đồng chí Tô huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo lớp học.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định mở 03 lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện. Khóa thứ nhất gồm 66 học viên. Chương trình bồi dưỡng được xây dựng gồm 5 chuyên đề lý thuyết, 9 chuyên đề kỹ năng và báo cáo kinh nghiệm thực tế, sát hợp với đối tượng là các bí thư cấp ủy cấp huyện. Lớp học là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyên môn của người bí thư cấp ủy cấp huyện. Qua nghiên cứu các chuyên đề, được cung cấp những kiến thức cơ bản, đồng thời bổ sung những kiến thức lý luận và thực tiễn, các bí thư cấp ủy cấp huyện sẽ có điều kiện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, hơn bao giờ hết, các cấp ủy Đảng cần phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp - những người giữ vai trò cốt yếu trong việc ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện, với vị trí công tác đặc thù hết sức quan trọng của mình trong hệ thống Đảng, cần được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn. Sự vững vàng, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ ở phía trước phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của đội ngũ cán bộ cấp ủy cấp huyện ở các các địa phương hiện nay. Đội ngũ cán bộ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, được rèn luyện, trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành những người "hiền tài", vừa phải có ‘tâm" vừa phải có “tài”, có phong cách của người lãnh đạo với năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn nổi trội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kỷ nguyên của cách mạng khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện chính là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã nêu rõ những yêu cầu đặt ra đối với các học viên là Bí thư cấp ủy cấp huyện và đội ngũ cán bộ giảng viên của Học viện trong triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch học tập nghiên cứu của lớp học./.

Theo tuyengiao.vn