Triển khai dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1533/UBND-GT, về việc triển khai dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh.

anh-226

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông và Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh rà soát, lập kế hoạch chi tiết số tuyến, số km đường tỉnh, đường huyện, đường xã sẽ bảo dưỡng thường xuyên theo định suất tối thiểu của dự án LRAMP (đường tỉnh 25,4 triệu đồng/km/năm; đường huyện 10,5 triệu đồng/km/năm; đường xã: 1,5 triệu đồng/km/năm) từ năm 2017 đến năm 2021; hàng năm bố trí đủ kinh phí để bảo dưỡng thường xuyên danh mục các tuyến đường.

Tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã có sự tham gia của cộng đồng. Đơn vị nào sử dụng kinh phí sai mục đích, đối tượng thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải: chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo dưỡng thường xuyên cho cán bộ làm công tác giao thông cấp huyện, cấp xã; kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn giao Sở Giao thông Vận tải lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở các huyện, thành phố, báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh.

Sỏ Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên là vốn đối ứng cho dự án LRAMP.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn ODA cho dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đáp ứng theo kế hoạch vốn phân khai của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 15799/BGTVT-KHĐT ngày 30/12/2016 về việc phân khai nguồn vốn Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, Dự án LRAMP trên nguyên tắc phù hợp với kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác