Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3841/KH-UBND  triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam. 90% giáo viên giảng môn lịch sử, địa lý trong các trường học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; cán bộ cơ sở Phát thanh, truyền hình cấp huyện, thành phố được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. 100% học sinh, sinh viên trong các trường Cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam....

31bbb7ccb1037df130b0232c2ece988c

Ảnh minh họa

Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan đến biển, đảo. Các văn bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển đảo. Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

D.L

Các tin tức khác