Triển khai thực hiện tốt các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 08/11/2018.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quyết định trên, ngày 05/11 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1054/VP-KSTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện tốt các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện thống nhất việc công bố TTHC, danh mục TTHC, công khai TTHC tại Chương III Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ) và quy định tại Chương II, Chương III, các Phụ lục kèm theo của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng hính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định cử cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị theo cơ cấu số lượng, thành phần quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND; phân công, tạo điều kiện để cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Quy chế. Quyết định cử cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị đồng thời gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, quản lý, liên hệ công tác. Trường hợp thay đổi cán bộ đầu mối, đơn vị gửi quyết định cử cán bộ đầu mối cho Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, quản lý và phối hợp công tác.

UBND các huyện, thành phố triển khai các Quyết định trên của UBND tỉnh đnế UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý; chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã phân công lãnh đạo phụ trách, quyết định cử cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của đơn vị đúng quy định; tổng hợp danh sách cán bộ đầu mối của UBND cấp xã, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, quản lý.

 

D.L