Triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 09/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1258/KH-UBND về việc Triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật.

 

1c

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích làm giảm áp lực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Nội dung triển khai, thực hiện gồm: Công bố, công khai, niêm yết TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác