Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

Ngày 3/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 986/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

5299569

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Mục đích nhằm quán triệt, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc triển khai thi hành Luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Công an nhân dân phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, nhằm sớm đưa các quy định của Luật Công an nhân dân đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Kim Cúc 

Các tin tức khác