Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 306/ĐQ-TTg ngày 8/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1516/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

12vatq_2

Công tác Phật sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng luôn được quan tâm

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến các cơ quan, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân trong tỉnh. Nâng cao nhận thức về Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như trách nhiệm triển khai, thi hành Luật. Cụ thể hóa yêu cầu, các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức có liên quan trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 Việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nội dung: tổ chức quán triệt, phổ biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với nhiệm vụ mà luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định.

 

Để triển khai tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ.

Kim Cúc

Các tin tức khác