UBND tỉnh đôn đốc thu, nộp NSNN thời gian cuối năm 2018

Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế do ngành thuế quản lý; nhằm tăng cường đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh những ngày cuối năm 2018, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2018, ngày 06/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4027/UBND-TH gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Hải quan, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc đôn đốc thu, nộp NSNN thời gian cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức thu phí... đôn đốc thu hồi nợ, đọng thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc thu nộp toàn bộ các khoản thu vào ngân sách Nhà nước trong năm 2018 (không để tồn đọng sang năm 2019).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch 769/KH-BCĐ, KH số 789/KH-BCĐ ngày 30/3/2018 của BCĐ chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ, đọng thuế tỉnh Cao Bằng; thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách...; xử lý các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, thu tạm giữ chờ xử lý; các khoản thu đã đến thời hạn nộp ngân sách năm 2018 để nộp kịp thời vào ngân sách theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để các khoản phải nôp năm 2018 chuyển sang năm 2019 không đúng quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thu, nộp ngân sách năm 2018 về UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 05/1/2019.

D.L

Các tin tức khác