UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu”

Từ ngày 29/4/2018, việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh thực hiện theo Quy chế được ban hành tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh.

Theo quy chế, doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh danh hiệu phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư. Doanh nhân có thời gian điều hành, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục từ 03 năm trở lên. Doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh từ 05 năm trở lên.

Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh xét chọn cho cá nhân phải đạt 7 tiêu chuẩn: Là lãnh đạo doanh nghiệp được xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cao Bằng trong năm tổ chức; Có giải pháp quản lý, điều hành (hoặc tham gia dự án, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ mới) góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp (tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, vui chơi giải trí cho người lao động, tạo thuận lợi cho người lao động về nơi làm việc, nơi ở, hỗ trợ lúc khó khăn, hoạn nạn)...; Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong ban lãnh đạo và tập thể người lao động của doanh nghiệp và được dư luận xã hội đồng tình; tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, xã hội: hoạt động từ thiện, đóng góp vào hoạt động phong trào của doanh nghiệp, doanh nhân; Bản thân và gia đình chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật; Trường hợp là đảng viên, hàng năm phải được xếp loại là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đạt 70% trở lên số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng xét tôn vinh.

Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh xét chọn cho doanh nghiệp phải đạt 6 tiêu chuẩn: Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển (Có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ % nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ năm trước); Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; Đảm bảo mức thu nhập của người lao động (tính bình quân mức lương tối thiểu/người/tháng theo quy định hiện hành của nhà nước); Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; Có số điểm do Hội đồng chấm đạt 80 điểm trở lên (thang điểm 100) và đạt 70% trở lên số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng.

Việc xét tôn vinh danh hiệu được thực hiện 2 năm một lần, được tổ chức trao tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vào năm tổ chức.

 

D.L

Các tin tức khác