UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hanh chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, công bố 57 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó thủ tục mới ban hành là 32 TTHC, gồm 17 TTHC cấp tỉnh;  11 TTHC cấp huyện; 04 TTHC cấp xã. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là 5 TTHC thuộc cấp tỉnh; Thủ tục hành chính bãi bỏ là 20 TTHC, gồm 7 TTHC cấp tỉnh; 12 TTHC cấp huyện; 01 TTHC cấp xã.

 

D.L

 

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon Tải tệp đính kèm11.18 MB