UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, 62 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cấp huyện gồm các lĩnh vực: văn hóa (06 TTHC); lĩnh vực quản lý công chức, viên chức (04 TTHC); thi đua khen thưởng (02 TTHC); lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (08 TTHC); môi trường (02 TTHC); tài nguyên nước (02 TTHC); lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (22 TTHC); lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (08 TTHC); lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (04 TTHC); lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (01 TTHC); lĩnh vực lâm nghiệp (03 TTHC).

Đối với cấp xã, có 11 TTHC thuộc thẩm quyền gồm: Lĩnh vực hộ tịch (08 TTHC); lĩnh vực thi đua khen thưởng (03 TTHC).

 

D.L