UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, 76 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cấp Thành phố gồm các lĩnh vực: lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ (8TTHC); công chức, viên chức (4 TTHC); Thi đua khen thưởng (8TTHC); tôn giáo (8TTHC); Chứng thực (6 TTHC); phổ biến giáo dục pháp luật (2 TTHC); lĩnh vực kinh doanh khí (3 TTHC); lưu thông hàng hóa trong nước (12 TTHC); phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (4 TTHC); lĩnh vực xuất bản, in và phát thanh (2 TTHC); lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở khác (17 TTHC); giáo dục mầm non (2 TTHC); giáo dục thường xuyên (01 TTHC); lĩnh vực môi trường (01 TTHC).

Đối với cấp xã, có 32 TTHC thuộc thẩm quyền gồm: lĩnh vực thi đua khen thưởng (5 TTHC); tín ngưỡng, tôn giáo (10 TTHC); môi trường (01 TTHC); Chứng thực (2 TTHC); hộ tịch ( 12 TTHC); bảo trợ xã hội ( 2 TTHC).

 

D.L

Đính kèmDung lượng
PDF icon Tải tệp đính kèm3.64 MB