UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng và quản lý Công viên địa chất

Ngày tháng VB: 
24/11/2017
Số/ký hiệu: 
296/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: TN&MT, VHTT&DL; UBND các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Trùng Khánh; Bảo tàng tỉnh, Phòng QL Du lịch của Sở VHTT&DL; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng